REGULAMIN - NMT

Przejdź do treści
REGULAMIN

   
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
   
Regulamin określa zasady zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Stowarzyszenia ''Niezależna Manufaktura Taneczna''
Sprzedawcą biletów oraz organizatorem spektakli/wydarzeń jest:
   
Stowarzyszenie '' Niezależna Manufaktura Taneczna''
ul. Zaułek Rogoziński 11/32
NIP 8951938738 , KRS 0000318849
nr konta: 46 1460 1181 2019 9947 6764 0001 Getin Bank S.A.
   
§ 2 REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
   
Stowarzyszenie '' Niezależna Manufaktura Taneczna'' prowadzi rezerwację biletów w formie:
a) telefonicznej pod numerem
(+48) 666 533 665
b) mailowo: manufakturawsieci@gmail.com
   
Zarezerwowane bilety należy wykupić niezwłocznie, po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia/rezerwacji.
W przypadku  zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Kupujący  zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji grupowej na adres  e-mail: kontakt@cia.sklep.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów  przelewem w wyznaczonym terminie (do 3 dni od momentu ich rezerwacji  drogą meilową).
W przypadku niewykupienia biletów, po upływie  wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca  udostępnione do ponownej sprzedaży. Odbiór biletów opłaconych przelewem,  możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej  na pół godziny przed spektaklem.
   
§ 3 SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU
   
Ceny biletów na wydarzenia NMT zamieszczone są na stronie: www.nmt.wroclaw.pl
   
Ceny biletów podane są w polskich złotych. Bilety ulgowe przysługują  uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi  osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  poruszającej się wraz z opiekunem, NMT przydziela jedno miejsce,  w cenie już zakupionego przez osobę niepełnosprawną biletu.
Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem na wydarzenie.
Sprzedaż biletów w kasie NMT prowadzona jest 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
   
§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY
   
NMT umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
a) kartą płatniczą lub gotówką – w kasie;
b)  przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  lub mailowym, uwzględniając czas wpływu środków na konto NMT i ich  zaksięgowania.
Dane: Stowarzyszenie ''Niezależna Manufaktura Taneczna'',  ul. Zaułek Rogoziński 11/32, 51-116 Wrocław, nr konta: 46 1460 1181 2019 9947 6764 0001 Getin Bank S.A.. Faktury za zakupione bilety Teatr wystawia w ciągu 7 dni od daty  sprzedaży.
NMT nie ponosi odpowiedzialności za:
a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia NMT
c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
d)  indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,  ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców  dostępu do sieci Internet.
   
§ 5 ZWROTY I REKLAMACJE
   
Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych  od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: manufakturawsieci@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem +48 666 533 665.  NMT informuje, że udzieli odpowiedzi na zgłoszoną przez Kupującego  reklamację do 14 dni.
Zakupione bilety na wydarzenia NMT,  nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy  wydarzenie zostało odwołane przez NMT (z przyczyn oddziaływania sił  wyższych – kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba  narodowa itp.). W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy  sprzedaży biletów. W przypadku odwołania wydarzenia przez NMT osobom,  które zakupiły bilety, przysługuje zwrot należności w terminie do 14 dni  od planowanej daty wydarzenia lub – w miarę możliwości – wymiana  na inny termin.
   
Zwroty biletów (w sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez NMT) realizowane są:
a) przelewem  – w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem,  na podstawie przesłanych na adres e-mail: manufakturawsieci@gmail.com,  następujących informacji:
Imię i nazwisko Kupującego; Numer zamówienia; Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.
b) gotówką – w przypadku zakupu gotówką zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką w kasie NMT.
   
Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania  systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia NMT, prosimy  nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: manufakturawsieci@gmail.com
   
§ 6 UCZESTNICTWO W WYDARZENIU
   
Wejście oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie.
Dzieci  do ukończenia 13. roku życia mają wstęp na wydarzenia wyłącznie pod opieką  osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej  osoby dorosłej. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić  wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi  nie przysługuje zwrot należności za bilet.
Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza.
Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
Na terenie NMT nie ma możliwości przechowania bagażu.
   
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   
Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie  sprzedaży biletów jest Stowarzyszenie ''Niezależna Manufaktura Taneczna'' ul. Zaułek Rogoziński 11/32, 51-116 Wrocław
Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych  w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia,  o którym mowa w §3 ust. a) Regulaminu jest dobrowolne i oznacza  przetwarzanie przez NMT danych osobowych wskazanych  przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego  kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów.
Dane osobowe  są przetwarzane przez NMT w celu realizacji sprzedaży biletów  na podstawie umowy (art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej „RODO”).
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletów.
W sytuacji  chęci skorzystania z przysługujących praw bądź uzyskania informacji  w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w NMT można  skontaktować się wysyłając e-mail na manufakturawsieci@gmail.com
Szczegółowe  informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję  art. 13 RODO) znajdują się w polityce prywatności na stronie www.nmt.wroclaw.pl
    
  
Wróć do spisu treści