POLITYKA PRYWATNOŚCI - NMT

Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
     
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
   
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych  osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego  www.nmt.wroclaw.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2.    
 3. Administratorem danych jest Stowarzyszenie ''Niezależna Manufaktura Taneczna'', ul. Zaułek Rogoziński 11/32, 51-116 Wrocław, NIP 8951938738 , KRS 0000318849
 4.    
 5. Dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie ''Niezależna Manufaktura Taneczna'' za pośrednictwem strony www.nmt.wroclaw.pl,  zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwane również RODO.
 6.    
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
   
§ 2 RODZAJ I CELE PRZETWARZANYCH DANYCH
   
1.Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych (prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostek  organizacyjnych niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje  zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
  
2.Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:składania zamówienia w Serwisie  Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność  do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
  
3.W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
b) dane adresowe,
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu.
  
4.W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
  
5.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail
b) dane adresowe
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu.
  
6.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
  
7.Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku  z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem,  że niepodanie określonych w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi  złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
   
§ 3 METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
   
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione  w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane  logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2.    
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4.    
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6.    
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja  wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora  do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne  aktualizacje komponentów programistycznych.
   
§ 4 UDOSTĘPNIANIE LUB POWIERZANIE DANYCH
   
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług,  z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego.  Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności  od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych  (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich  przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające.  Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe  wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy  świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy  do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy  do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy.  Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie  na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych  osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych  oraz usługi bankowe.
 2.    
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku,  gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator wówczas  dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo,  aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis  szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,  a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku,  gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane  osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak  jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny  nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla  roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej – trzy lata.
 4.    
 5. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane  osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
   
§ 5 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
   
 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie  zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub  funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć  jedynie za zgodą.
 2.    
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a) Użytkownik  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych  z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych,  w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu  o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania  z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie  korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b)  Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów  marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw  Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania  w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny  i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania  danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec  przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 4.    
 5. Prawo do usunięcia danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane,
  – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
  w oparciu o jego zgodę,
  – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  –  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
  c)  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem  sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane  osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub  prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych  osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych  z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo adresu  zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych  z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 6.    
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  a) Użytkownik  ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.  Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie  z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie  się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator  nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  –  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały  zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – gdy wniósł sprzeciw  wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas  potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –  ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami,  które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 8.    
 9. Prawo dostępu do danych:
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać  od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli  ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  –  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi  na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,  o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 10.    
 11. Prawo do sprostowania danych:
   
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą  ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym  przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres  poczty elektronicznej,
   
 1. Prawo do przenoszenia danych:
   
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego  przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również  prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie  możliwe.
   
 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym  z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego  otrzymaniu. Jeżeli jednak Administrator nie będzie mógł spełnić żądania  w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując  Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania –  o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2.    
 3. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania  i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji  przysługujących mu uprawnień.
 4.    
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.
 6.    
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw  do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
   
§ 6 DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
   
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania  zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących  na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
a. Kurierzy InPost
b. Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
c. Banki
d. Operatorzy płatności
e. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
f. Zewnętrzna księgowość.
   
§ 7 DODATKOWE WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
   
 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
  a. Prowadzenie systemu komentarzy
  b. Obsługa zapytań przez formularz
  c. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  d. Realizacja zamówionych usług
  e. Prezentacja oferty lub informacji
  g. Prowadzenie newslettera.
 2.    
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
   
§ 8 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
   
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane  połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania  się do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2.    
 3. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną  z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania  przesyłanych danych przez sieć Internet.
   
§ 9 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie ''Niezależna Manufaktura Taneczna'' ul. Zaułek Rogoziński 11/32, 51-116 Wrocław, NIP 8951938738 , KRS 0000318849, w celach marketingu bezpośredniego  dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    
  
Wróć do spisu treści