Niezależna Manufaktura Taneczna


Idź do treści

slownik terminow baletowych

stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA "NIEZALEŻNA MANUFAKTURA TANECZNA”
( tekst jednolity z dnia 18.11.2008 )


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "NIEZALEŻNA MANUFAKTURA TANECZNA” , zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz statutem stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje cele zgodne z artykułem 4 (pkt. 3 i 13) dotyczącym sfery zadań publicznych, zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym związkiem osób zainteresowanych powstaniem, prezentowaniem i promocją nowych i wartościowych faktów artystycznych, z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki, skupiającym twórców, pedagogów, organizatorów działań i prezentacji artystycznych i edukacyjnych oraz inne osoby pragnące kształtować współczesne życie artystyczne.

§ 7

Stowarzyszenie jest społeczną reprezentacją swoich członków oraz osób wspierających. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników. Dla realizacji swych celów statutowych może podejmować własną działalność gospodarczą.

§ 8

Podstawowe cele Stowarzyszenia:
1. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.
2. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei, form i ekspresji twórczej.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych i twórczych dzieci i młodzieży.
4. Tworzenie we Wrocławiu aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego:
a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,
b) otwartego na różnorodne postawy twórcze,
c) prezentującego dokonania awangardy i klasyki sztuki polskiej i światowej,
d) dokumentującego aktualne działania,
e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą,
f) promującego realizowanie działań artystycznych, edukacyjnych.
g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności.
5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych, edukacyjnych.

§ 9

Cele realizowane będą poprzez:
1. Organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, festiwali, warsztatów artystycznych, edukacyjnych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki.
2. Dokumentowanie prowadzonych działań w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw.
3. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi,edukacyjnymi w mieście w kraju i na świecie.
4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:
a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki,
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności twórczej,
c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów,
d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń Stowarzyszenia
5. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkostwo Stowarzyszenia może być zwyczajne, wspierające i honorowe.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje założenia programowe i postanowienia statutu Stowarzyszenia.
2. Przyznanie członkostwa zwyczajnego następuje na wniosek jednego członka wprowadzającego, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 12

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, które popierając cele stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie, zgodnie z art.10 ust.3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Członkostwo otrzymuje na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzonej na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe przyznaje się na wniosek trzech członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania.

§ 14

Obowiązki członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
1.Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
a. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. Przestrzegania powszechnie uznanych zasad i norm etycznych.
c. Aktywnego udziału w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych i finansowych, wynikających z postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
d. Ponoszenia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za proponowane i realizowane przez siebie w ramach Stowarzyszenia przedsięwzięcia.
e. Terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie Członków, oraz ponoszenia dobrowolnych świadczeń.
f. Reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie z jego interesami.
2.Wspierający członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :
a.Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
b.Przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Prawa członka zwyczajnego obejmują:
1. Bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków z prawem glosowania i zgłaszania wniosków.
3. Uczestniczenia w działalności programowej i gospodarczej Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
4. Zrzeszanie w grupy, zespoły i inne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela mają prawo korzystać z praw członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 17

Członek honorowy korzysta z wszystkich praw członka wspierającego. W zakresie obowiązków członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 18

Skreślenie z listy członków następuje mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu przez:
1. Rezygnację zgłoszoną na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego rocznego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami pomimo upomnień,
b) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
c ) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych punktem a i b,
d) przez utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka Stowarzyszenia

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść pisemnie przynajmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 3

Władze Stowarzyszenia

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Wybory Władz odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
7.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
10. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie programu i form działania, ustalenie regulaminów działania władz i struktur Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
4. Wybór w głosowaniu (spośród członków zwyczajnych) władz i organów kontrolnych Stowarzyszenia, w tym:
a) Prezesa,
b) trzech członków Zarządu,
c) 3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzanie do realizacji projektów przedsięwzięć programowych i gospodarczych.
7. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
10. Podejmowanie innych ważnych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków,
c) współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
d) organizacja działalności programowej Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie i opiniowanie na podstawie kryteriów merytorycznych i finansowych projektów przedsięwzięć artystycznych,
e) wykonanie uchwalonego budżetu, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) wybranie ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza,
g) wykonanie innych zadań określonych uchwałami Stowarzyszenia,
h) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby i dokonują one wyboru spośród siebie przewodniczącego .
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
b) składanie na Walnych Zebraniach raz do roku sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
c) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d) prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
e) orzekanie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał władz i innych wykroczeń naruszających dobre imię Stowarzyszenia,
f) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
g) orzekanie kar organizacyjnych: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 4

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmuje darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i papierów wartościowych.
5. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) inne świadczenia członkowskie,
c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna,
d) dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,
e) udziały w spółkach i innych jednostkach,
f) dochody z działalności statutowej.

§ 25

1.Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika. 2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: Prezesa i Skarbnika.


Rozdział 5

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

Zmiana statutu
1. Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale przeprowadzi postępowanie likwidacyjne.


NMT | o nas | repertuar | spektakle | spektakle archiwalne | nabór | stowarzyszenie | manifest | dziennik | Mapa witryny


Podmenu:


Kontakt: Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 79/81 Wrocław tel.: (+48) 787-464-123 | nmt@nmt.wroclaw.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego